Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia            4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bip-psp25.opole.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020.04.04

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa je zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Działowski e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4556893. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowe, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie , kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Htpp://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku nie jest przystosowane są schody, nie ma podjazdu.

Do budynku szkoły od strony boiska jest podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami, który stanowi integralną część budynku.

Budynek jest 3 kondygnacyjny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

Przed wejściem na teren placówki znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

 

obrazki zajec

 

plan lekcji

 

rada rodzicow

 

swietlica

 

Biblioteka

 

posilki

 

pomocne linki

 

 

User Login